พระอุโบสถ

พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างพระอุโบสถในสถานที่พระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้าดาราวดี เดิมอาคารคงรูปสี่เหลื่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน มีเฉลียงทางด้านหน้า เอกสารทางราชการเกี่ยวกับการสร้างพระอุโบสถน้อยมาก จึงต้องอาศัยข้อความที่ปรากฎในตำนานวัดและผลการวิจัย มีข้อความตอนหนึ่งในตำนานวัด กล่าวถึงการเชิญพระประธาน (องค์เดิม) ประดิษฐานในพระอุโบสถ ตอนหนึ่งว่า

“สมเดจพระบวรราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงเชิญพระพุทธรูปพระองค์ใหญ่จากวัดสระตพานเมืองเพชรบุรี มาประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ ฯ”