ลำดับเจ้าอาวาส

ทูลกระหม่อมพระ เจ้าฟ้าใหญ่ (เจ้าฟ้ามงกุฏ) เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๙ เสด็จอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๔ ปี สองเดือน แปดวัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ ทูลกระหม่อมพระ เจ้าฟ้าใหญ่ ทรงลาผนวช และเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๔ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เจ้าอาวาสสืบต่อจากทูลกระหม่อมพระคือ:

๒.) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์) เจ้าอาวาสองค์ที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๓๕.

๓.) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาค มาณพ) เจ้าอาวาสองค์ที่สาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๖๔.

๔.) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (มรว ชื่น นพวงศ์) เจ้าอาวาสองค์ที่สี่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๐๑.

๕.) พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสองค์ที่ห้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๔.

๖.) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  เจ้าอาวาสองค์ที่หก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๗.

๗.) สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสองค์ที่เจ็ด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน.